top of page

APC CENTER | ALGEMENE VOORWAARDEN

1/ Toepassingsgebied: Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door APC CENTER BV  (hierna: “APC CENTER” of “de verkoper”) gedane offertes, alle bij haar geplaatste bestellingen en gedane aankopen, evenals alle met haar gesloten overeenkomsten. Elke bestelling, aankoop of overeenkomst betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Eventuele andersluidende voorwaarden van de klant kunnen op geen enkele manier, ook niet stilzwijgend, van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen partijen.


2/ Offertes: Voorstellen en offertes van APC CENTER aan de klant verbinden partijen pas mits schriftelijk akkoord van alle partijen.

3/ Voorschot: Bestellingen, uitgezonderd de bestellingen voorzien conform artikel 5, worden enkel aanvaard mits betaling van een voorschot van 25% van de totale waarde van de bestelling.


4/ Verbreking of annulatie van de overeenkomst
Indien de klant, vóór de levering van de bestelde goederen aan de klant, de overeenkomst verbreekt of de bestelling annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de totaalwaarde van de bestelde goederen met een minimum van € 75,00. Na de levering van de goederen aan de klant kan de aankoop niet meer worden geannuleerd, onverminderd de toepassing van artikel 7 en 9.

Indien APC CENTER de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door toedoen van APC CENTER geen doorgang kan vinden, is de klant – in zoverre deze een consument is – gerechtigd op eenzelfde vergoeding. Artikel 4 is niet van toepassing op de overeenkomsten zoals voorzien in artikel 5.


5/ Gezamenlijk aanbod: Het is mogelijk dat kan de klant een toestel kan aankopen tegen een promo-prijs op voorwaarde dat de klant tegelijkertijd een abonnement afsluit bij een telecomoperator, dewelke deelneemt aan dit gezamenlijk aanbod. De klant zal bij de aankoop in kennis gesteld worden van de normale aankoopwaarde van het toestel. Het abonnement wordt afgesloten onder de voorwaarden van de operator. Indien de klant de overeenkomst van het abonnement in combinatie met het toestel opzegt tijdens, naargelang het een abonnement van 12 of 24 maanden betreft, de eerste 12 of 24 maanden, betaalt de klant een restwaarde voor het toestel, conform de afschrijftabel op de overeenkomst van het abonnement.

6/ Leveringstermijn: De levering geschiedt op het ogenblik van afhaling in onze winkels of geschiedt aan huis na telefonische afspraak in het geval van online aankoop. De leveringstermijnen kunnen met enkele dagen schommelen zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de overeenkomst. Levert de verkoper de goederen niet ten laatste op de schriftelijk overeengekomen datum, dan moet de koper de verkoper schriftelijk aanmanen. Als de goederen één maand na deze aanmaning nog niet geleverd zijn, staat de verkoper in voor de bewezen schade die de koper eventueel lijdt door de te late levering, met een maximum van 5% van het totale verkoopbedrag.

7/ Overeenkomsten op afstand gesloten met consumenten - herroepingsrecht: Indien de koop op afstand wordt gesloten, heeft de consument-koper het recht mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Tijdens deze termijn van 14 dagen is de consument ertoe gehouden zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts uitpakken in de mate dit nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. De goederen dienen in perfecte staat en ongebruikt binnengebracht te worden in een winkel van Telenet Retail, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en documentatie, vergezeld van de originele aankoopfactuur. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, zullen de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aan hem aangerekend worden.

8/ Vervoer en verzekering: Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening en risico van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de koopprijs, vermeerderd met de kosten en intresten. Het risico gaat over op de koper zodra de goederen onze winkels verlaten.

9/ Garantie: In de gevallen waarin de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, erkent de koper uitdrukkelijk door de inontvangstneming of het meenemen van de goederen dat de koopwaar beantwoordt aan de bestelling en vrij is van zichtbare gebreken. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de verkoper. Is de Wet van 01.09.2004 wel van toepassing, dan moet de klant ons op de hoogte brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval. Indien de koper aanspraak maakt op garantie, dient het defecte toestel, vergezeld van het originele aankoopticket of van de factuur, binnengebracht te worden in een winkel van Telenet Retail. De verkoper heeft het recht om het toestel op te sturen naar een erkend service-center voor diagnose. Indien het service-center een gebrek aan het toestel vaststelt dat het gevolg is van een fabricagefout, dan heeft de verkoper steeds het recht om in eerste instantie te voorzien in de herstelling of vervanging van het toestel.

10/ Betaling: Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Elke factuur die op haar vervaldag niet betaald is, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 50,00 €. Bovendien zal iedere factuur die niet betaald is op haar vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsintrest van 1% per maand opleveren tot op de dag van de volledige betaling.

11/ Bevoegdheid: In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, zijn uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel bevoegd. In geval van betwistingen met klanten die een consument zijn, zijn bij procedures die de klant tegen ons opstart uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Bij procedures die wij opstarten is naar onze keuze de rechter van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd of de rechter van de plaats van de levering bevoegd.

bottom of page