top of page

APC CENTER | HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht


Als consument (zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen) heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen een op afstand gesloten overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (i) van de sluiting van de overeenkomst of (ii) waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 


Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als het betaalmiddel waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Specifiek in geval van goederen aangekocht op afstand


U bent enkel aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het gebruik ervan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De goederen dienen in perfecte staat teruggezonden te worden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en documentatie. Wij mogen evenwel wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Spoedig nadat u uw beslissing tot herroeping heeft meegedeeld, zal u instructies ontvangen m.b.t. tot het terugzenden van de goederen. Na ontvangst van deze instructies heeft u 14 dagen om de goederen terug te sturen naar het adres in België dat u meegedeeld zal worden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.


U draagt zelf de directe kosten van het terugzenden van de goederen.


Specifiek in geval van diensten aangekocht op afstand


Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan wat op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept, reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

bottom of page